Login dealera
Login dealera

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zakładki
0

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności i informacje odnośnie do gromadzenia danych osobowych dla strony internetowej Willenbrock o adresie www.willenbrock-gebrauchtstapler.de

Spółka Willenbrock Fördertechnik GmbH dziękuje za odwiedzenie jej strony internetowej. Poniżej informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe to dane indywidualne dotyczące stosunków osobistych lub faktycznych określonej lub możliwej do określenia osoby. Są to między innymi dane takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu względnie także dane użytkowe, takie jak Państwa adres IP.

a. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest spółka Willenbrock Fördertechnik GmbH, prezes zarządu: Ulrike Meyer, Senator-Bömers-Straße 1, 28197 Brema, e-mail: info@willenbrock.de, Sąd Rejonowy w Bremie, nr HRB-Nr. 14604 HB.

b. Zakładowy inspektor ochrony danych

Z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem mailowym datenschutz@willenbrock.de.

c. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

aa. Jakie kategorie danych wykorzystujemy i skąd pochodzą te dane?

W chwili wejścia na naszą stronę internetową pobierane są przez nas i zapisywane tymczasowo ogólne informacje techniczne, jak na przykład strona internetowa, z której Państwo przeszli na naszą, a także godzina i czas trwania Państwa wizyty.

Dalsze dane osobowe, takie jak adres e-mail, nazwisko, adres korespondencyjny są gromadzone jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania wysłanego przez nasz formularz kontaktowy albo przy rejestracji w naszym ekstranecie.

bb. Do jakich celów przetwarzane są dane?

Ogólne informacje techniczne, które tymczasowo zbieramy i zapisujemy przy wejściu na naszą stronę internetową, jak np. strona internetowa, z której Państwo przeszli na naszą, godzina i czas trwania Państwa wizyt, są przez nad poddawane anonimizacji, analizowane statystycznie i wykorzystywane wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności, poprawy treści oraz funkcjonalności naszych stron internetowych.

O ile w niektórych przypadkach przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, traktujemy je poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przetwarzamy takie dodatkowe dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i przesłania żądanych przez Państwa dokumentów lub informacji względnie do innych celów wskazanych w poszczególnych formularzach.

W przypadku zapisania się na nasz newsletter, stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po przekazaniu przez Państwa adresu e-mail wysyłamy do Państwa na tenże adres e-mail potwierdzający, w którym prosimy Państwa o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo przesyłania tego newslettera. W przypadku braku potwierdzenia Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte. Jeśli jednak potwierdzą Państwo chęć otrzymywania newslettera, będziemy przechowywać Państwa adres e-mail do chwili rezygnacji z subskrypcji. Gromadzenie tych danych służy wyłącznie do celu przesyłania Państwu newslettera. Nasz newsletter jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy, jakim jest CleverReach GmbH & Co. KG (patrz także wykaz usługodawców w punkcie 4).

Adresy e-mail naszych odbiorców, a także zapisane dane, są gromadzone na certyfikowanych serwerach CleverReach, wyłącznie na obszarze Europy. Stosujemy te informacje do przesyłania i analizy wykorzystania newslettera, a także do optymalizacji usługi. CleverReach nie wykorzystuje tych danych we własnym zakresie, na przykład w celu nawiązania kontaktu albo przekazania osobom trzecim. Wysyłając nasz newsletter jesteśmy w stanie analizować zachowanie użytkowników. W tym celu przesyłane newslettery zawierają tzw. web-beacons. Odbywa się to poprzez gromadzenie adresów IP, chwili otrzymania zapytania, treści zapytania, statusu dostępu, ilości danych przekazywanych w danym momencie, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i jego interfejsu, a także web-beacons, które są przypisane do Państwa adresu mailowego i mogą zostać przyporządkowane do odrębnego identyfikatora. Identyfikator nie jest powiązany z podanymi przez Państwa danymi, dzięki czemu możliwe jest wykluczenie bezpośredniego powiązania danych z konkretną osobą.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu, który nie został tam wskazany, poinformujemy Państwa o tym zawczasu.

cc. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przy uwzględnieniu przepisów europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), federalnej Ustawy o ochronie danych w wersji zaktualizowanej (BDSG) oraz wszystkich innych przepisów właściwych do spraw przetwarzania danych osobowych.

Konkretna podstawa prawna dla przetwarzania danych jest uzależniona od kontekstu i celu, w jakim pobraliśmy Państwa dane.

aaa. Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO)

W przypadku udzielenia nam przez Państwa dobrowolnej zgody na gromadzenie, przetwarzania lub przesyłanie określonych danych osobowych zgoda taka stanowi podstawę prawną do przetwarzania tych danych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgodny w następujących przypadkach:

przesyłanie newslettera

badania rynkowe (np. badania zadowolenia klientów)

bbb. W celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1b RODO)

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy.

W okresie trwania stosunku umownego będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji następujących działań:

 • nawiązanie kontaktu w celach związanych z realizacją umowy
 • zarządzanie umową
 • wysyłka
 • bieżąca obsługa klienta
 • centrum obsługi
 • obsługa roszczeń gwarancyjnych
 • zarządzanie wierzytelnościami
 • zarządzanie rozwiązaniem umowy

ccc. W celu realizacji zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO).

Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnego rodzaju zobowiązaniom. W celu realizacji tych zobowiązań konieczne może okazać się przetwarzanie danych osobowych.

 • obowiązki kontrolne i rejestrowe
 • sprawdzanie zdolności kredytowej, wieku i tożsamości
 • zapobieganie przestępstwom i ochrona przed nimi

ddd. W związku z uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1f RODO)

W pewnym przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionego interesu własnego lub osób trzecich.

 • reklama bezpośrednia lub badanie rynku i opinii publicznej
 • centralne zarządzanie danymi klientów w ramach koncernu
 • konsultowanie i wymiana danych, w tym wymiana informacji
 • badanie zdolności kredytowej lub ryzyka niewykonania zobowiązania
 • zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie IT i eksploatacji urządzeń IT
 • zapewnianie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online

d. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

W ramach naszego przedsiębiorstwa dane osobowe otrzymują jedynie te osoby i podmioty, które są odpowiedzialne za dany proces. W tym celu w naszym przedsiębiorstwie istnieje jasny podział obowiązków i uprawnień.

Dane mogą być przekazywane w wymienionych wyżej celach także usługodawcom zewnętrznym. Włączenie usługodawców zewnętrznych jest niezbędne np. w ramach zarządzania i konserwacji systemów IT albo do wysyłania naszego newslettera. Listę wszystkich usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, można znaleźć w punkcie 4 lub pobrać względnie prześlemy ją na życzenie.

Ponadto dane osobowe mogą być przesyłane do dalszych odbiorców, o ile jest to niezbędne do realizacji obowiązków umownych lub ustawowych (np. do instytucji nadzoru, skarbowych, celnych i/lub ubezpieczenia społecznego).

Państwa dane mogą być przekazywane przedsiębiorstwom trzecim także wówczas, gdy uzgodnimy z Państwem umownie, że zlecenie, którego udzielili nam Państwo jako klient, powinno zostać wykonane przez przedsiębiorstwo trzecie.

e. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do kraju trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

2. Dodatkowo udostępniamy Państwu następujące informacje, które są niezbędne dla uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych:

a. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie w okresie, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania tych danych i w zakresie przewidzianym przez europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach i innych przepisach, którym podlega administrator danych.

W przypadku, gdy cel przechowywania danych zanika lub gdy kończy się okres ich przechowywania przewidziany przez europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, Państwa dane osobowe będą rutynowo blokowane i wymazywane zgodnie z przepisami ustawowymi.

b. W stosunku do nas mają Państwo następujące uprawnienia:

aa. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili bezpłatnego dostępu do zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, a także do otrzymania kopii takiej informacji.

Mają Państwo prawo dostępu do następujących informacji:

 • cel przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione w szczególności gdy są to odbiorcy w krajach trzecich lub z organizacji międzynarodowych,
 • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu
 • o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeśli dane osobowe nie są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych,
 • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Ponadto mają Państwo prawo do informacji na temat tego, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu albo organizacji międzynarodowej. W takim przypadku mają Państwo ponadto prawo do uzyskiwania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych.
 • Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych, mogą się Państwo w każdej chwili zgłosić do naszego inspektora danych osobowych lub innego pracownika.

bb. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą. Ponadto mają Państwo prawo żądać uzupełnienia brakujących danych osobowych, przy uwzględnieniu celu ich przetwarzania, także poprzez przedłożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do sprostowania danych, mogą się Państwo w każdej chwili zgłosić do naszego inspektora danych osobowych lub innego pracownika.

cc. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądać, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zachodzi jedna z powyższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest wymagane:

dane osobowe były gromadzone do takich celów albo przetwarzane w taki sposób, że nie jest to już dalej konieczne;

odwołują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a ROSO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych;

zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie zachodzą inne, nadrzędne i uzasadnione powody do przetwarzania danych, albo zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 2 RODO;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

W przypadku, gdy zachodzi jedna z powyższych okoliczności, a Państwo wymagają usunięcia danych osobowych, które są przez nas zgromadzone, mogą się Państwo zgłosić w tej sprawie w każdej chwili do naszego inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych zadba o niezwłoczne usunięcie takich danych.

W przypadku, gdy dane osobowe zostały przez nas upublicznione, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązane do wymazania danych, to mamy obowiązek, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, podjąć działania, także techniczne, mające na celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają upublicznione dane osobowe, o tym, że zażądali Państwo od takich osób trzecich usunięcia wszelkich linków lub kopii albo powieleń tych danych osobowych, o ile takie przetwarzanie danych nie jest wymagane. Inspektor ochrony danych lub inny pracownik podejmie niezbędne w tym celu kroki.

dd. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełnione są następujące przesłanki:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych na okres, w którym administrator danych będzie weryfikował ich prawidłowość,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, odmawiają Państwo usunięcia danych osobowych i żądają w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;

dane osobowe nie są nam już potrzebne do przetwarzania, ale są one potrzebne Państwo do podnoszenia, realizacji lub obrony Państwa roszczeń prawnych;

złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jednak nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione interesy nie przeważają w tym wypadku nad Państwa.

W przypadku spełnienia jednej z powyższych przesłanek i jeśli chcą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które zgromadziliśmy, prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie w dowolnym momencie do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych podejmie działania mające na celu ograniczenie przetwarzania danych.

ee. Prawo do sprzeciwy wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Mają Państwo w każdej chwili prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to także profilowania realizowanego w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu nie zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić uzasadnione prawnie i wiążące powody przetwarzania, przeważające nad Państwa interesem, prawami i swobodami, lub przetwarzanie służy podnoszeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Dotyczy to także profilowania, o ile jest związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, zaprzestaniemy przetwarzania danych do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z sprawa do sprzeciwu należy zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych lub dowolnego pracownika. Ponadto mogą Państwo w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

ff. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Ponadto mają Państwo prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO albo na umowie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się drogą elektroniczną, o ile przetwarzanie to nie jest niezbędne do realizacji zadania pozostającego w interesie publicznym lub realizowanego w ramach wykonywania władzy publicznej, a przekazanego nam do wykonania.

Ponadto w ramach wykonywania prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO mają Państwo prawo wymagać, aby dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne i nie będzie narażało praw i wolności innych osób.

W celu wykonania prawa do przeniesienia danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do inspektora ochrony danych.

gg. Cofnięcie zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prosimy o zwrócenie się w każdej chwili do inspektora ochrony danych.

Jeśli dokonali Państwo subskrypcji naszego newslettera za pośrednictwem adresu e-mail, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę subskrypcję przy zastosowaniu linku umieszczonego w newsletterze.

hh. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza RODO.

Właściwym dla nas organem nadzoru przetwarzania danych osobowych jest:

Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji

pani dr Imke Sommer Arndtstraße 1

27570 Bremerhaven

Tel.: +49 421 3612010 lub +49 471 5962010

Faks: +49 421 49618495

E-mail: office@datenschutz.bremen.de

ii. Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

Nie są Państwo zobowiązani do udostępniania swoich danych osobowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Jednak do realizacji niektórych usług potrzebujemy Państwa danych osobowych, np. do przesłania Państwu informacji, newslettera lub do celów uwzględnienia Państwa w procesie rekrutacji. W celu nawiązania z nami stosunków handlowych muszą Państwo udostępnić nam te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji stosunku umownego lub które musimy pozyskać na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawowych. Bez tych danych nie możemy wykonać żądanych usług. Gromadzimy tylko te dane, które są nam rzeczywiście potrzebne.

jj. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (art. 22 RODO)

Jeżeli w indywidualnych przypadkach korzystamy z całkowicie zautomatyzowanych procedur przetwarzania danych w celu podejmowania decyzji – w tym profilowania – zostaną Państwo przez nas o tym poinformowani za każdym razem, gdy będziemy w ten sposób przetwarzać dane.

3. Przetwarzanie danych osobowych do innych celów

Nie jest naszym zamiarem przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż te, do których dane zostały pobrane.

4. Wykaz usługodawców

Prowadzimy wykaz usługodawców, którzy wykonują usługi na naszą rzecz w ramach umowy. Celem prowadzenia tego wykazu jest zapewnienie transparentności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W wykazie podano usługodawców, którzy na podstawie umowy gromadzą, przetwarzają lub wykorzystują dane osobowe na nasze zlecenie. W wykazie wymieniono m. in. producentów, którzy otrzymali zlecenie na dostawę, przedsiębiorstwa spedycyjne wykonujące usługi dostawy, przedsiębiorstwa wykonujące usługi na dostawę naszego newslettera i/lub wykonujące usługi realizacji płatności. Jeśli głównym zadaniem danego usługodawcy jest gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystanie danych osobowych, jest on wymieniony na tym wykazie ze wskazaniem na ten fakt. Usługodawcy, dla których przetwarzanie danych osobowych nie jest zadaniem głównym, na przykład przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów papierowych albo elektronicznych nośników danych, są wymienieni tylko ze wskazaniem na kategorię usług, które wykonują. To samo dotyczy usługodawców, z których usług korzystamy tylko okazjonalnie. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przekazywaniu Państwa danych osobowych usługodawcom wskazanym w wykazie, z podaniem uzasadnienia. Sprawdzimy wówczas, czy Państwa interes osobisty związany z Państwa nadzwyczajną sytuacją osobistą przeważy nad prawem do przetwarzania danych. Prosimy pamiętać, że w wykazie podani są wszyscy nasi usługodawcy. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane co do zasady są przekazywane do nich wszystkich. Wykaz usługodawców spółki Willenbrock znajdą Państwo tutaj

5. Strona internetowa

Na naszej stronie internetowej używamy pików cookies. Wszystkie informacje na ich temat znajdą Państwo tu. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić tu.

a.  Narzędzie do analizy danych internetowych Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, które jest usługą do analizy danych internetowych, udostępnianych przez Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies. Informacje wygenerowane przez cookies a dotyczące Państwa sposobu korzystania z tej strony internetowej są co do zasady przesyłane na serwer firmy Google w USA. Aktywacja anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej powoduje, że Państwa adres IP uzyskiwany przez Google jest skracany jeszcze na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw-sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywana w całości na serwer Google w USA. Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie w celu analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów z aktywności w sieci oraz realizacji innych usług związanych z wykorzystywaniem strony internetowej i sieci Internet.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies związanych z Państwa sposobem korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych informacji przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, którą znajdą Państwo pod tym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Bliższe informacje odnośnie do warunków korzystania ze strony oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

b. Google Tag Manager

Przy użyciu Google Tag Manager marketerzy mogą zarządzać tagami strony internetowej za pomocą interfejsu. Sama aplikacja Tag Manager, która stosuje znaczniki (tagi), działa bez cookies i nie gromadzi danych osobowych. Tag Manager służy jedynie do tworzenia innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą zawierać dane. Odpowiednie wyjaśnienia dotyczące tego rodzaju dostawców zewnętrznych znajdą Państwo w niniejszej Polityce prywatności.

Jednak Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli dokonali Państwo dezaktywacji cookies albo zadbali o nią w inny sposób, będzie ona uwzględniana w stosunku do wszystkich tracking tags, które są stosowane wraz z Google Tag Manager, co oznacza, że narzędzie to nie zmieni Państwa ustawień cookies. Być może Google poprosi Państwa o zgodę na przekazywanie niektórych danych produktowych (np. informacji o Państwa koncie) do innych produktów Google w celu aktywacji określonych funkcji, np. ułatwienia dodawania nowych Conversion-Tracking-Tags dla AdWords.

Ponadto programiści Google sprawdzają od czasu do czasu informacje dotyczące sposobu korzystania z produktów w celu ich dalszej optymalizacji. Jednak Google nigdy nie będzie przekazywał danych tego rodzaju do innych produktów Google bez Państwa zgody.

Dalsze informacje znajdą Państwo w regulaminie użytkowania Google oraz w polityce prywatności Google dotyczącej danego produktu.

c. Web Fonts firmy Adobe Typekit

W celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez Adobe Typekit. Przy wchodzeniu na stronę internetową Państwa przeglądarka ściąga potrzebne Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowej prezentacji tekstów i czcionek.

w tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać kontakt z serwerami Adobe Typekit. Dzięki temu Adobe Typekit otrzymuje informację, że nasza strona internetowa została wywołana z Państwa adresu IP. Adobe Typekit Web Fonts są wykorzystywane w celu ujednolicenia i uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert internetowych.

W przypadku, gdy Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, Państwa komputer będzie używał pisma standardowego. Dalsze informacje odnośnie do Adobe Typekit Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://typekit.com/ oraz w polityce prywatności Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

6. Środki ochrony Państwa danych

Podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, zgodnego ze stanem wiedzy technicznej, w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, stratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W celu ochrony Państwa danych w przypadku stosowania formularzy dialogowych stosujemy szyfrowanie SSL (Secure-Socket-Layer). Takie połączenie SSL chroni Państwa dane przy przesyłaniu przed możliwością wglądu do nich przez nieupoważnione osoby trzecie. Prosimy o korzystanie z tych formularzy dla własnego bezpieczeństwa. W przypadku przesyłania do nas danych w formie zwykłych, niezabezpieczonych maili istnieje możliwość, że w chwili przesyłania Państwa danych w Internecie osoby nieupoważnione zapoznają się z Państwa danymi lub dokonają ich zmiany.